Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Žilina - Extrapolácie 2017 - 
Space intentionally left blank
Extrapolácie 2017 25. 9. - 31. 10. 2017
25. 9. - 31. 10. 2017
Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Žilina - Extrapolácie 2017 -
Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Žilina - Extrapolácie 2017 -

Extrapolácie 2017


Dátum konania: 25. 9. 2017 – 31. 10. 2017
Hlavné mesto Extrapolácií 2017: Banská Bystrica
Ďalšie miesta konania: Bratislava, Košice, Žilina
Ak nie je uvedené inak, vstup na všetky podujatia je bezplatný.

Záštitu nad podujatím na podporu rozvoja IT vo výskume, vzdelávaní a podnikaní na Slovensku prevzali


Ing. Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu

MUDr. Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor Univerzity Mateja Bela

Ciele podujatia

  • prezentovať históriu slovenskej výpočtovej techniky, predstaviť súčasný stav výskumu, štúdia a produkcie v informatike a IT a hovoriť o víziách v blízkej budúcnosti,
  • motivovať mladých ľudí k štúdiu a práci v oblasti IT,
  • pokračovať vo vytvorenej tradícii odborných a vedecko-popularizačných podujatí na tému  „Informatika – naša minulosť aj budúcnosť“ (Košice 2015, Bratislava 2016),
  • rozvíjať diskusie o informatike vo všetkých jej dimenziách a vplyvoch na spoločnosť.

Organizačná štruktúra Extrapolácií 2017

Hlavný organizátor Extrapolácií 2017: Ústav informatiky SAV
Organizátor Extrapolácií 2017 v Banskej Bystrici: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Regionálny garant v Banskej Bystrici: doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., Fakulta prírodných vied UMB
Koordinátor motivačných prezentácií v Banskej Bystrici: RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD., Fakulta prírodných vied UMB
Koordinátor výstavných činností v Banskej Bystrici: Ing. Július Ormis, SMEPetc., o. z., REPRINT BB, s. r. o.
Regionálny garant v Košiciach: doc. Ing. Milan Šujanský, CSc., Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky
Regionálny garant v Žiline: Ing. Milan Gábik, <vuvt-zilina> združenie

Finančná podpora

V prípade záujmu komerčnej organizácie o finančnú podporu ponúkame možnosť využitia prezentačných plôch na tlačených a webových médiách, prezentačné stánky a rôzne iné formy prezentácie. V prípade ďalších otázok o možnostiach finančnej podpory kontaktujte RNDr. Alžbetu Michalíkovú, PhD. a Bc. Silviu Malachovskú prostredníctvom mailových adries alzbeta.michalikova@umb.sk, silvia.malachovska@umb.sk.

V prípade ďalších otázok kontaktujte RNDr. Alžbetu Michalíkovú, PhD. prostredníctvom mailovej adresy alzbeta.michalikova@umb.sk.

 

organizátori a partneri
mediálni partneri