Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Žilina - Extrapolácie 2017 - 
Space intentionally left blank
Extrapolácie 2017 25. 9. - 31. 10. 2017
25. 9. - 31. 10. 2017
Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Žilina - Extrapolácie 2017 -
Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Žilina - Extrapolácie 2017 -

PROGRAM

Hlavný seminár 25. 9. 2017

Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica, miestnosť F313

Vstup na hlavný seminár je bezplatný.
10.00 – 10.30 Slávnostné otvorenie
10.30 – 11.00 Počiatky internetu na Slovensku: UAKOM a UMB v prvej etape SANETu v rokoch 1991 – 1997
Počiatky internetu na Slovensku sú pomerne málo a často nepresne popísané. Prednáška chce prispieť k zdokumentovaniu tohto obdobia z pohľadu tvorcov a prevádzkovateľov uzla, ktorý v priekopníckych časoch počiatkov sieťovania na Slovensku zohral významnú úlohu pri prepojení Slovenska k sieti internet. Zachytáva obdobie od prvej architektúry SANETu, Slovenskej akademickej siete, od r. 1991, t.j. prvej natívnej TCP/IP konektivity po r. 1997, kedy sa zmenou topológie z chrbticovej na hviezdicovú hlavným prepojovacím uzlom stáva Bratislava.
doc. Ing. Karol Fabián, CSc., Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
11.00 – 11.30 Skúsenosti z vyučovania informatiky – štyri dekády na pulze doby
Priblíženie histórie vyučovania informatiky na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach počas 42 rokov, od jeho počiatkov až po súčasnosť, s dôrazom na výsledky vyučovania v podobe úspešných absolventov školy, úspešnosti na predmetových súťažiach, olympiádach, SOČ a iné. Pozornosť bude venovaná histórii zavádzania sieťových technológií v rámci CISCO akadémie, používaniu nových metód a motivačných prvkov vo vyučovaní.
RNDr. Mária Dományová, RNDr. Mária Spišáková, Gymnázium Pavla Horova, Michalovce
11.30 – 12.30 Aplikácie IoT a IIoT v riadení priemyselných smart výrobkov
Cieľom prednášky je poukázať na súčasný stav modernizácie výrob v podmienkach Slovenska a aplikácie Internetu veci a priemyselného Internetu veci pre moderné výrobné závody. Prednáška je spojená s ekonomickou analýzou nových integrovaných riešení a návrhu nových foriem multidisciplinárneho vzdelávania v technických odboroch s podporou IoT a IIoT.
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD., Ústav automobilovej mechatroniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
12.30 – 13.00 Inteligentné budovy vybavené ambientným systémom pre zrakovo hendikepovaných
Prototyp ambientného systému RUDO obsahuje modul ROWS, ktorý môže fungovať aj samostatne. Pri jeho samostatnej prevádzke vytvorí z počítača kompenzačnú pomôcku pre nevidiacich. Keď sa takto vybavený počítač dostane do dosahu ambientu inteligentnej budovi (napr. WiFi), nevidiacemu používateľovi sú sprístupnené ďalšie funkcie asistovaného bývania. Sú nimi napr. obsluha vykurovania a obsluha zónovej regulácie. Ambient systému RUDO ponúka ďalej hlásenia v bytovom reproduktore o pohybe osôb a ich rozpoznávanie, hlásenia o zmene počasia, čím nevidiacemu človeku čiastočne nahrádza zrak.
RNDr. Milan Hudec, PhD., Fakulta prírodných vied UMB
13.00 – 13.15 Výstava historickych počítačov
Ing. Július Ormis, SMEPetc., o.z., REPRINT BB, s. r. o.
Miesto: Vestibul Fakulty prírodných vied UMB
13.15 – 14.00 Prestávka na obed
14.00 – 14.30 Dizajn produktov, ktoré sa nedajú použiť
Murphyho zákon o používateľoch: až všetko zlyhá, začneme čítať návod. Dôsledky tohoto zákona v dnešnom pretechnizovanom svete, panoptikum prípadov a laboratórium pre skúmanie použiteľnosti produktov.
Ing. Juraj Štefanovič, PhD., Fakulta informatiky, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
14.30 – 15.00 Príspevok VÚVT Žilina k rozvoju výpočtovej techniky v Česko-Slovensku
Výskumný ústav výpočtovej techniky v Žiline počas svojho viac ako 20 ročného pôsobenia pripravil pre výrobu a pre užívateľov veľké množstvo technických a programových prostriedkov mini a mikropočítačových systémov RPP 16 a SMEP I, SMEP II a SMEP III. generácie. Ich výrobcovia dodali odberateľom tisícky 8-, 16-, 32-bitových výpočtových systémov, na ktorých vyrástla celá generácia informatikov v Československu.
Ing. Milan Gábik, <vuvt-zilina> združenie
15.00 – 15.30 Identita v e-svete
Od paradoxu grafiky v prostredí OS DOS v svetovo jedinečnej aplikácii znalostných referenčných databáz platidiel a ID dokladov (1992) až po natívne oblakové (cloud) aplikácie internetu vecí s dôrazom na priamu identitu v e-svete – biometriu (2017).
Ing. Martin Štubian, APIS spol. s r. o.
15.30 – 16.30 Môže sa robot vidieť v zrkadle?
Keď sa do zrkadla pozerá človek, vie, že sa pozerá na seba. Túto schopnosť ale získava až medzi prvým a druhým rokom života. Menšie deti sa v zrkadle nevidia. Ani dospelá mačka sa v zrkadle nevidí, zatiaľ čo dospelý šimpanz áno. Môže sa v zrkadle uvidieť robot? A čo to vlastne znamená uvidieť sa?
RNDr. Andrej Lúčny, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
16.30 – 17.00 Príspevok SAV k rozvoju informatiky
V SAV už v roku 1956, 3 roky po jej založení, vzniklo Laboratórium teoretickej a aplikovanej mechaniky, ktoré sa venovalo automatizácii matematických výpočtov a problémom riadenia procesov. Tieto dve témy sa postupne rozvinuli do celoštátnych projektov v následnom Ústave technickej kybernetiky SAV v rokoch 1965 – 1990.
Ing. Štefan Kohút, Výpočtové stredisko SAV, Ing. Jana Bečková, Ústav informatiky SAV

Iné aktivity v Banskej Bystrici mimo hlavného seminára

Ak nie je uvedené inak, vstup na všetky podujatia je bezplatný.
5. 10. – 22. 11.
Výstava historickych počítačov
Ing. Július Ormis, SMEPetc., o.z., REPRINT BB, s. r. o.
Miesto: Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40
Kontakt: ormis[at]reprint.sk
počas Extrapolácií 2017
v pracovné dni
13.00 – 15.30
Exkurzia
Prezentácia aktuálnej produkcii firmy, identifikačné systémy platidiel a ID dokladov, detektory, biometrické, RFID a OCR systémy.
Ing. Martin Štubian, APIS spol. s r. o.
Miesto: APIS spol. s r. o., Lazovná 12
Počet účastníkov: 5
Kontakt: mstubian[at]apis.sk
2. 10. a 9. 10.
9.00
Prednáška Lego Robot a súťaž First Lego League – www.fll.sk
Ukážka Lego robotov a informácie o súťaži First Lego League. Fakulta informatiky PEVŠ je jedným z usporiadateľov regionálnych súťaží FLL na Slovensku. Dňa 11. 1. 2018 usporiada súťaž pre 9- až 16-ročných už po druhý raz (uzávierka prihlášok je 13. 10. 2017).
Ing. Juraj Štefanovič, PhD., Fakulta informatiky, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Miesto: Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6
Kontakt: juraj.stefanovic[at]paneurouni.com
4. 10.
9.30
Odborný seminár Telekomunikačné stavby X
Hlavná téma: Znižovanie nákladov na výstavbu vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí
Ing. Vladimír Murín, Výskumný ústav spojov, n. o.
Organizátori: Slovenská elektrotechnická spoločnosť, pobočka pri VÚS, n. o. a
Fórum pre komunikačné technológie a občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu
Miesto: Výskumný ústav spojov, n. o., Zvolenská cesta 20
Potrebná registrácia a účastnícky poplatok.
Kontakt: vladimir.murin[at]vus.sk
Tlačová správa
5. 10. a 12. 10
9.30
Exkurzia a motivačná prednáška
V roku 2012 bolo v Banskej Bystrici, za pomoci štrukturálnych fondov EU, zriadené špecializované pracovisko, zamerané na digitalizáciu múzejných zbierok. Päťročné praktické skúsenosti posunuli Digitalizačné centrum MSNP medzi špičkové pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré využíva moderné IT technológie k trvalému uchovaniu a prezentácií kultúrneho dedičstva.
Ing. Ján Šperka, Digitalizačné centrum – Múzeum Slovenského národného povstania
Miesto stretnutia: Múzeum SNP, Kapitulská 23 a následný presun do Digitalizačného centra MSNP, Partizánska cesta 89
Počet účastníkov: 10 – 15
Kontakt: jan.sperka[at]muzeumsnp.sk, jan.sperka[at]gmail.com
19. 10.
9.30
Workshop Spoľahlivé a efektívne varovanie obyvateľstva cez digitálny rozhlas (EWF)
Podujatie je určené odborníkom zaoberajúcim sa zberom a šírením varovných signálov.
Ing. Juraj Oravec, Výskumný ústav spojov, n. o.
Miesto: Výskumný ústav spojov, n. o., Zvolenská cesta 20
Počet účastníkov: 30
Kontakt: juraj.oravec[at]vus.sk
19. 10.
10.00
Workshop KRIMA: Digitálny systém pre tvorbu a ladenie krízových scenárov pre ochranu kritickej infraštruktúry
Centrum excelentnosti pre krízové riadenie (CEKR) na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici umožňuje tvorbu a ladenie digitalizovaných krízových scenárov pre prevenciu, simuláciu a riešenie krízových udalostí . V rámci workshopu bude predvedený systém tvorby, ladenia a implementácie krízových scenárov pre ochranu kritickej infraštruktúry. Ako prípadové štúdie ukážeme krízový scenár ochrany pred kybernetickým útokom, krízový scenár riešenia pandémie chrípky a hromadnej havárie s veľkým počtom zranených.
doc. Ing. Karol Fabián, CSc., Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Miesto: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1
Počet účastníkov: 15
Kontakt: karol.fabian[at]umb.sk
ZRUŠENÉ z technických príčin!
Náhradný termín oznámime včas.
podľa dohody so školou
Prezentácia Praktické využitie 3D tlačiarní – súčasnosť a budúcnosť
Určené študentom SŠ – SOŠ automobilovej v Banskej Bystrici.
doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD., Územné koordinačné centrum ZSVTS v Banskej Bystrici v spolupráci s CVTI SR ŠVS Banská Bystrica
Miesto: Dom techniky ZSVTS, Kukučínova 8
Počet účastníkov: 30
Kontakt: kamil.cejpek[at]gmail.com
22. 11.
13.00
Prednáška Before and After
Časť Before je historicky uzavretá, ale After je dynamická, takže bude obohatená (live demo) o najnovšie Microsoft Technologies, ako sú Azure Server-less Architecture a Azure Internet of Things Platform.
Pozvánka
Ing. Roman Kišš, Microsoft Most Valuable Professional (MVP), USA,
konštruktér prvého slovenského osobného počítača PMD 85

Miesto: Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40
Kontakt: rkiss[at]pathcom.com
Registrácia učastníkov: http://extrapolacie.sk/form_kiss.html
organizátori a partneri
mediálni partneri