Space intentionally left blank
Extrapolácie 2019 16. 9. – 22. 11. 2019
16. 9. – 22. 11. 2019


CELOSLOVENSKÉ PODUJATIE NA PODPORU ROZVOJA IT VO VÝSKUME, VZDELÁVANÍ
A PODNIKANÍ NA SLOVENSKU

Extrapolácie sú podujatím, ktoré sa každoročne organizuje v slovenských mestách tak, že jedno z nich sa stane hlavným mestom. Hlavné mesto informatiky na Slovensku je dominantné v prezentácii svojej vlastnej úrovne, svojich možností a schopností, ale aj svojich problémov. Organizuje prezentácie čo najširšieho počtu IT organizácií vo svojom meste a regióne. Podujatia sa zúčastňujú aj ostatné slovenské mestá. Ich zapojenie dokazuje celoslovenskú úroveň Extrapolácií.
Pre rok 2019 sa hlavným mestom informatiky stali Košice.

Záštitu nad podujatím prevzali:
rektor Technickej univerzity v Košiciach Dr.h.c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
generálny riaditeľ Slovenského technického múzea Ing. Eugen Labanič
Dátum konania: 16. 9. – 22. 11. 2019
Výstava výpočtovej techniky Extrapolácie 2019: 26. 9. 2019 – 15. 1. 2020 v budove Slovenského technického múzea v Košiciach, Hlavná 88
Vernisáž výstavy výpočtovej techniky Extrapolácie 2019: 26. 9. 2019 o 15.00 hod. v budove Slovenského technického múzea v Košiciach, Hlavná 88
Ciele:
 • prezentovať históriu slovenskej výpočtovej techniky, predstaviť súčasný stav výskumu, štúdia a produkcie v informatike a IT a hovoriť o víziách v blízkej budúcnosti,
 • motivovať mladých ľudí k štúdiu a práci v oblasti IT,
 • rozvíjať diskusie o informatike vo všetkých jej dimenziách a vplyvoch na spoločnosť.

Organizačná štruktúra Extrapolácií 2019
Hlavný garant: Ústav informatiky SAV v Bratislave
Extrapolácie 2019 v Košiciach:
 • Hlavný organizátor: Technická univerzita v Košiciach
 • Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., prorektor Technickej univerzity v Košiciach
 • Koordinátor: doc. Ing. Milan Šujanský, CSc., Technická univerzita v Košiciach
 • Kurátor výstavy: Ing. Peter Drozd, Slovenské technické múzeum
Garant v Bratislave: Ing. Ivana Budinská, PhD., Ústav informatiky SAV
Garant v Banskej Bystrici: PaedDr. Mgr. Vladimír Siládi, PhD., Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Garant v Žiline: prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
Ďalší organizátori
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Slovenské technické múzeum v Košiciach
 • Múzeum počítačov pri Výpočtovom stredisku Centra spoločných činností SAV, Bratislava
 • Reprint BB, s.r.o., Banská Bystrica
 • Slovenská informatická spoločnosť
 • Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky
 • Košice IT Valley
 • Ústav informatiky SAV, Bratislava
 • Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
 • Žilinská univerzita v Žiline
Aktivity v rámci Extrapolácií 2019
Aktivitami sú motivačné prednášky, prezentácie, exkurzie a workshopy organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a výskumu v IT (akademické pracoviská, výskumné ústavy, študenti, verejné a štátne inštitúcie, IT firmy, ďalej firmy tvoriace softvér, hardvér, produkujúce a prevádzkujúce informačné systémy a komunikácie). Prezentácie sú určené aj médiám, ktoré pomáhajú šíriť vedomosti a osvetu v oblasti IT nielen medzi odborníkmi, ale najmä medzi verejnosťou.
Hlavné aktivity sa realizujú v Košiciach, ďalšie motivačné aktivity budú realizované v Žiline, Bratislave a Banskej Bystrici.
Ďalšie informácie
Extrapolácie 2019 sú predovšetkým občianska iniciatíva, všetky aktivity budú vykonávané predovšetkým na báze dobrovoľnej angažovanosti s cieľom prezentácie dobrého mena príslušnej IT organizácie. Financované budú v rámci jej vlastnej réžie (priestory, technika, obsluha, lektor), prípadne v spolupráci so súkromným sektorom.

 

mediálni partneri