Space intentionally left blank
Extrapolácie 2018 1. 9. – 31. 10. 2018
1. 9. – 31. 10. 2018

CELOSLOVENSKÉ PODUJATIE NA PODPORU ROZVOJA IT VO VÝSKUME, VZDELÁVANÍ
A PODNIKANÍ NA SLOVENSKU

Extrapolácie sú podujatím, ktoré sa každoročne organizuje v slovenských mestách tak, že jedno z nich sa stane hlavným mestom. Hlavné mesto informatiky na Slovensku je dominantné v prezentácii svojej vlastnej úrovne, svojich možností a schopností, ale aj svojich problémov. Organizuje prezentácie čo najširšieho počtu IT organizácií vo svojom meste a regióne. Podujatia sa zúčastňujú aj ostatné slovenské mestá. Ich zapojenie dokazuje celoslovenskú úroveň Extrapolácií.
Pre rok 2018 sa hlavným mestom informatiky stala Žilina.

Záštitu nad podujatím prevzali:
ministerka školstva, vedy, výskumu a školstva SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.
predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová
primátor mesta Žilina Ing. Igor Choma
rektor Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
DÁTUM KONANIA: 1. 9. 2018 – 31. 10. 2018
24. 9. 2018 sa bude konať Hlavná konferencia a budú otvorené aj sprievodné výstavy.
Ak nie je uvedené inak, vstup na všetky podujatia je bezplatný.
CIELE:
  • prezentovať históriu slovenskej výpočtovej techniky, predstaviť súčasný stav výskumu, štúdia a produkcie v informatike a IT a hovoriť o víziách v blízkej budúcnosti,
  • motivovať mladých ľudí k štúdiu a práci v oblasti IT,
  • pokračovať vo vytvorenej tradícii odborných a vedecko-popularizačných podujatí na tému „Informatika – naša minulosť aj budúcnosť“ (Košice 2015, Bratislava 2016, Banská Bystrica 2017),
  • rozvíjať diskusie o informatike vo všetkých jej dimenziách a vplyvoch na spoločnosť.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
Hlavný garant Extrapolácií 2018: Ústav informatiky SAV
Hlavný organizátor Extrapolácií 2018: Žilinská univerzita v Žiline
Garant v Žiline: prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., UNIZA
Koordinátori motivačných prezentácií: doc. Ing. Emil Kršák, PhD, Fakulta riadenia a informatiky, UNIZA
prof. Ing. Milan Dado, PhD, Elektrotechnická fakulta, UNIZA
Ing. Marián Koprda, združenie Z@ICT
Koordinátori výstavných činností: Ing. Pavol Podhora, Centrum informačných a komunikačných technológií, UNIZA
Ing. Július Ormis, SMEPetc., o.z., REPRINT BB, s. r. o.
Garant v Košiciach: doc. Ing. Milan Šujanský, CSc., Spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky
Garant v Bratislave: Ing. Ivana Budinská, PhD., Ústav informatiky SAV
AKTIVITY
Motivačné prednášky, prezentácie, exkurzie a workshopy organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a výskumu v IT (akademické pracoviská, výskumné ústavy, verejné a štátne inštitúcie, IT firmy, ďalej firmy tvoriace softvér, hardvér, produkujúce a prevádzkujúce informačné systémy a komunikácie). Prezentácie sú určené aj médiám, ktoré pomáhajú šíriť vedomosti a osvetu v oblasti IT nielen medzi odborníkmi, ale najmä medzi verejnosťou.
Sprievodné akcie:
  • Motivačné prednášky, prezentácie, exkurzie a workshopy organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a výskumu v IT (akademické pracoviská, výskumné ústavy, verejné a štátne inštitúcie, IT firmy, ďalej firmy tvoriace softvér, hardvér, produkujúce a prevádzkujúce informačné systémy a komunikácie). Prezentácie sú určené aj médiám, ktoré pomáhajú šíriť vedomosti a osvetu v oblasti IT nielen medzi odborníkmi, ale najmä medzi verejnosťou.
  • Výstavy (50 rokov vývoja a výskumu výpočtovej techniky v Žiline, Artefakty z histórie a súčasnosti IKT, ElektroAutá z UNIZA, Roboty z a v UNIZA, Elektroautá TESLA, Noc výskumníka).
  • Prezentácie IKT firiem a združení.
  • Exkurzie.
MIESTA KONANIA
Hlavný seminár s aktivitami sa uskutoční v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline.
Motivačné aktivity budú organizované sériou nezávislých podujatí v Žiline, Košiciach, Bratislave a Banskej Bystrici, ktoré jednotlivé organizácie zorganizujú vo vlastných priestoroch.
ĎALŠIE INFORMÁCIE
Extrapolácie 2018 sú predovšetkým občianska iniciatíva, všetky aktivity budú vykonávané predovšetkým na báze dobrovoľnej angažovanosti s cieľom prezentácie dobrého mena príslušnej IT organizácie. Financované budú v rámci jej vlastnej réžie (priestory, technika, obsluha, lektor), prípadne v spolupráci so súkromným sektorom, VÚC alebo magistrátom mesta.
Návratky pre registraciu aktivity, ktoru zorganizujete v ramci podujatia, nájdete na tejto adrese.
V prípade ďalších otázok kontaktujte prof. Ing. Karola Matiaška, PhD. prostredníctvom mailovej adresy karol.matiasko[at]uniza.sk.

 

mediálni partneri