REGIONÁLNE PODUJATIE NA PODPORU ROZVOJA IT VO VÝSKUME, VZDELÁVANÍ
A PODNIKANÍ PRI PRÍLEŽITOSTI 60. VÝROČIA INFORMATIKY NA SLOVENSKU

pod záštitou
predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Pavla Freša
a
primátora hlavného mesta SR Bratislavy JUDr. Iva Nesrovnala
odborný garant
Dr. h. c. prof. Ing. Ivan Plander, DrSc.

CIEĽ

Pri príležitosti 60. výročia informatiky na Slovensku prezentovať históriu slovenskej výpočtovej techniky a hovoriť o budúcnosti informatiky u nás. Prezentovať súčasný stav výskumu, štúdia a produkcie v informatike a informačných technológiách s víziami do blízkej budúcnosti, aby sa motivovali mladí ľudia pre štúdium a prácu v tejto oblasti. Nadviazať na úspešnú akciu Extrapolácie 2015 v Košiciach a rozvíjať diskusie o informatike vo všetkých jej rozmeroch a vplyvoch.

ZÁMERY

1. Predstaviť históriu informatiky v expozíciách Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku v Bratislave na Patrónke a mobilnej výstavy v obchodnom centre BORY MALL v Bratislave so zameraním na slovenskú produkciu.
2. Motivačné prednášky vysokých škôl, výskumných pracovísk, informatických spoločností a počítačových firiem s cieľom prezentovať svoju históriu v informatike, súčasné priestory, laboratóriá, obsah a metódy činnosti s víziami na najbližšie obdobie v budúcnosti. Motivačné prezentácie budú sériou nezávislých podujatí.
3. Zdôraznenie výročí informatických organizácií (60. výročie Ústavu informatiky SAV, 40. výročie Výpočtového strediska SAV a 25. výročie Združenia Slovenskej akademickej dátovej siete SANET).
Hlavný garant Extrapolácií 2016: Ing. Ivana Budinská, PhD., Ústav informatiky SAV
Koordinátor výstavných činností: Ing. Štefan Kohút, Výpočtové stredisko SAV - Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku
Koordinátor motivačných prezentácií v Bratislave: doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD., Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Propagácia Extrapolácií 2016 v Bratislave: Mgr. Andrea Putalová, Centrum vedecko-technických informácii SR
Hlavný garant v Košiciach: doc. Ing. Milan Šujanský, CSc., Spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky
Koordinátor motivačných prezentácií v Košiciach: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Propagácia Extrapolácií 2016 v Košiciach: Mgr. Ján Melich, Slovenské technické múzeum v Košiciach

ORGANIZÁTORI

Bratislava Košice
 • Ústav informatiky SAV
 • Výpočtové stredisko SAV
 • Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
 • Fakulta matematiky fyziky a informatiky UK
 • Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej školy
 • Matematický ústav SAV
 • Združenie Slovenskej akademickej dátovej siete - SANET
 • Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky
 • Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku pri SAV
 • Slovenská informatická spoločnosť
 • REPRINT BB s.r.o.
 • Centrum vedecko-technických informácií SR
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach
 • Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
 • Slovenské technické múzeum v Košiciach
 • Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva
 • Košice IT Valley
 • Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky
 • Slovenská informatická spoločnosť
 • Centrum vedecko-technických informácií SR

PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

 • OC Bory Mall
 • Bratislavský samosprávny kraj
 • Quark
 • Veda na dosah
 • PC revue
organizátori partneri
     
mediálni partneri